2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประยุกต์ใช้แบบจำลองการจำแนกประเภทหลายตัวแปร โลจิท และโพรบิท ในการทำนายการล้มเหลวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และอาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 กุมภาพันธ์ 2555 
     ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่) 2012 
     หน้าที่พิมพ์ 153 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและทดสอบความเป็นไปได้และความแม่นยำของแบบจำลองในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน โดยศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำการเก็บข้อมูลทุติยภูมิงบการเงินในปี 2550 และปี 2551 เพื่อทดสอบความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในปี 2552 โดยใช้ตัวอย่าง 400 กิจการแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มกิจการที่ล้มเหลว 200 กิจการ และกิจการที่ยังดำเนินกิจการอยู่ 200 กิจการ วิธีการทางสถิติที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลคือ แบบจำลองการจำแนกประเภทหลายตัวแปร โลจิท และโพรบิท เนื่องจากเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จากผลการทดสอบได้ผลว่าแบบจำลองโลจิท สามารถพยากรณ์ความล้มเหลวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ร้อยละ 90.3 ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบจำลอง โพรบิท และ การจำแนกประเภทหลายตัวแปร และสามารถพยากรณ์ความล้มเหลวได้แม่นยำใน 1 ปีก่อนธุรกิจจะล้มเหลว 
ผู้เขียน
535210001-1 น.ส. จีรนันท์ เขิมขันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0