2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Hibiscus sabdariffa extract ameliorates insulin resistance and increases aortic compliance in high-fructose-fed rat model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 13 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและอาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 กุมภาพันธ์ 2555 
     ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 567-575 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535070003-5 นาย เทวฤทธิ์ เบิกบาน [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070052-2 นาย สราวุธ บรรบุผา
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0