2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Hibiscus sabdariffa extract improves insulin resistance, reduces blood pressure and attenuates resistant arterial remodelling in a high fructose diet induced insulin-resistant rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 พฤษภาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม river city hotel 
     จังหวัด/รัฐ มุกดาหาร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 พฤษภาคม 2555 
     ถึง 4 พฤษภาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 35 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 59-62 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535070003-5 นาย เทวฤทธิ์ เบิกบาน [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070052-2 นาย สราวุธ บรรบุผา
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Best poster presentation award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Anatomy association of Thailand 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 3 พฤษภาคม 2555 
แนบไฟล์
Citation 0