2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Mathematical Modeling for Flood Forecasting in the Chi River: AmphurMuang, Khon Kaen, Thailand Case 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 ธันวาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Computer Science and Information Technology (ICCSIT'2011) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Planetary Scientific Research Centre  
     สถานที่จัดประชุม Centera Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 ธันวาคม 2554 
     ถึง 18 ธันวาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2011 
     Issue (เล่มที่) 1211279 
     หน้าที่พิมพ์ 42-46 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper develops a mathematical model in order to analyze the maximum water level of the area in the Chi River basin. The analysis is based on Gumbel distribution function that has been shown to be generally effective with the areas in Thailand [1], [2]. The study area is Phra Lup district that is separated from the Khon Kaen City only by a bypass road. A heavy flood on that area will directly affect the city. The data of monthly water levels from the hydrological station (E.16A) of the year 2005-2010 are used. The results show that the recurrence period of the maximum water level is approximately 2 years. The water level at the recurrence period is approximately 152 m.(MSL.). This results show 0.46-2.61% error when tested with real data. This information is a basic data for flood forecasting and flood warning system. 
ผู้เขียน
535040088-9 น.ส. กันทิมา มีแหยม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0