2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Flood Modeling using Gumbel Distribution and Drainage Density for Flood Forecasting in the Chi River: Amphur Muang, Khon Kaen, Thailand Case  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC 2012) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Kosa Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2555 
     ถึง 12 พฤษภาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2012 
     Issue (เล่มที่) A08_231 
     หน้าที่พิมพ์ 99-104 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper develops a flood model in order to analyze the maximum water level and the drainage ability of the area in the Chi River basin. The analysis is based on Drainage Density and Gumbel Distribution Functions that have been shown to be generally effective with the areas in Thailand [1], [2]. The study area is Phra Lup district that is separated from the Khon Kaen City only by a bypass road. A heavy flood on that area will directly affect the city. The data of monthly water levels from the hydrological station (E.16A) of the year 2005-2010 and the height and the distance from the Chi River are used. The results from Gumbel Distribution Functions show that the recurrence period of the maximum water level is approximately 2 years. The water level at the recurrence period is approximately 152 m.(MSL.). This results show 0.46-2.61% error when tested with real data. The results of the drainage density show that the area close to the Chi River has overall good drainage ability and worsen further away from the river and closer to the bypass road. This information is a basic data for flood forecasting and flood warning system.  
ผู้เขียน
535040088-9 น.ส. กันทิมา มีแหยม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0