2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ An Injectable Hydrogel for Cartilage Engineering: Physiochemical Properties and Biocompatibility with Human Adipose-Derived Stem Cells 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 ธันวาคม 2554 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Research Journal of Biological Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medwell Journals 
     ISBN/ISSN 1815-8846 
     ปีที่ 2011 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
     หน้า 480-486 
     บทคัดย่อ The thermosensitive hydrogel for cartilage tissue engineering was developed by blending Chitosan (C) and Starch (S) with β-Glycerol Phosphate (GP). This C/S/GP hydrogel showed its liquid state at room temperature and gel state at raised temperatures. Scanning Electron Microscope (SEM) images revealed interconnected pore structure having pore sizes in the range of 30-120 μm. The material gradually degraded by 44.7 and 57.9% within 8 weeks in Phosphate Buffer Saline (PBS) and PBS containing 1 mg mL-1 lysozyme, respectively. The biocompatibility of C/S/GP hydrogel was initially evaluated by cultivating with Adipose-Derived Stem Cells (ADSCs). The SEM observation showed superior structure of the C/S/GP hydrogel with cells compared to hydrogel without cells. Cell adhesion and cell proliferation were also demonstrated by using SEM image and XTT assay, respectively. This study shows that the C/S/GP hydrogel is potentially applicable as an injectable scaffold for further study in cartilage tissue regeneration from ADSCs. 
     คำสำคัญ Adipose-derived stem cells, cartilage tissue engineering, chitosan, injectable hydrogel, thermosensitive hydrogel 
ผู้เขียน
507070019-1 นาย สรายุทธ หลานวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0