2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้ากังหันก๊าซเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท 
     จังหวัด/รัฐ จังหวัดกระบี่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 ตุลาคม 2554 
     ถึง 21 ตุลาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 258 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
525040017-1 นาย พัชรพงศ์ ท้าวเพชร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0