2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ไอเสียมาผลิตน้ำร้อนสำหรับกกลูกสุกรในฟาร์มสุกร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤษภาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมตักสิลา 
     จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 พฤษภาคม 2555 
     ถึง 4 พฤษภาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2555 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 24 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
525040082-0 นาย ศรัญยู สมศิริตระกูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0