2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ MORPHOMETRIC STUDY OF THE NASAL SEPTUM IN NORTH EASTERN THAI CADAVERS 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 ธันวาคม 2554 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KKU Science Journal Volume 40  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Science, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN 0125-2364 
     ปีที่ 40  
     ฉบับที่ supplement 
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า 181-186 
     บทคัดย่อ The anatomical variations of the nasal septum have been shown to be different among populations and are important for clinical assessments. These variations differ in areas of the total nasal septal skeletons; perpendicular plate of ethmoid bone (PPE), vomer bone (VB), and septal cartilage (SC). However, these documents are still limited in Thai populations. Therefore this study attempted to investigate the total nasal septal area and correlation among septal components in North Eastern Thai cadaver specimens. Both male and female nasal septums were dissected, photographed, and measured systemically using Image-Pro Plus 2.0 software (Media Cybernetics, Silver Spring, USA). Each nasal septum images was performed with the triplicate measurements in three different days. The results showed that the total area of the nasal septum was 2,198.02 ± 348.40 mm2 in general. Interestingly the areas of total nasal septum and of each nasal septum components (PPE, VB, and SP) in males are significantly higher than those of females (P < 0.05). In males, the nasal septal area was 2,302.66 ± 342.15 mm2 whereas 1,990.15 ± 242.09 mm2 was of females. Individually the areas of PPE, VB, and SC of males were 1,131.64 ± 148.86 mm2, 597.34 ± 140.84 mm2, and 639.32 ± 132.71 mm2, respectively. In contrast to males, the areas of PPE, VB, and SC of females were 952.35 ± 90.42 mm2, 547.79 ± 125.74 mm2, and 407.88 ± 97.74 mm2, respectively. This study may provide the basic information for considerations of septoplasty, rinoplasty, or facial reconstruction in Thai populations.  
     คำสำคัญ nasal septum; cadavers; perpendicular plate of ethmoid bone; vomer bone; septal cartilage 
ผู้เขียน
535070006-9 น.ส. รรินธร สัมฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070007-7 น.ส. วรรณิศา สุโขรัมย์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070001-9 น.ส. จินดาพร ยิ้มดี
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0