2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ANTIOXIDANT PROFILES OF THAI HERBS: CLITORIA TERNATEA, CYPERUS ROTUNDUS AND ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE EXTRACTS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 มกราคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The fourth international conference on Scienc and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Science, KKU 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 มกราคม 2555 
     ถึง 24 มกราคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 40 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 187-191 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535070001-9 น.ส. จินดาพร ยิ้มดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070007-7 น.ส. วรรณิศา สุโขรัมย์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070006-9 น.ส. รรินธร สัมฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0