2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ANTIOXIDANT PROFILES OF THAI HERBS: CLITORIA TERNATEA, CYPERUS ROTUNDUS AND ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE EXTRACTS  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 มกราคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KKU Science Journal Volume 40 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Science, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Clitoria ternatea, Cyperus rotundus, Zingiber officinale roscoe, antioxidant activity 
ผู้เขียน
535070001-9 น.ส. จินดาพร ยิ้มดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070007-7 น.ส. วรรณิศา สุโขรัมย์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070006-9 น.ส. รรินธร สัมฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0