2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Screening of Antioxidation Activities and Proteins in Clitoria Ternatea, Cyperus rotundus and Zingiber officinale roscoe Extracts, Using Total Phenolic compounds, Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) 2,2-Dipicryhydrazyl (DPPH) Assays, and SDS-PAGE 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กุมภาพันธ์ 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Proceedings: 1 st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chaing Mai University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Clitotea ternatea, Cyperus rotundus, Zingiber officinale roscoe, antioxidation activity 
ผู้เขียน
535070001-9 น.ส. จินดาพร ยิ้มดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070007-7 น.ส. วรรณิศา สุโขรัมย์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070006-9 น.ส. รรินธร สัมฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0