2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of Monosodium Glutamate (MSG) on Reproductive Organs in Male Rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กุมภาพันธ์ 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Proceedings: 1 st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chaing Mai University 
     ISBN/ISSN
     ปีที่ 2012 
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า HS-411-414 
     บทคัดย่อ Monosodium glutamate (MSG) is a flavor enhancer commonly used as a food additive in the modern life style. Although the toxicity of MSG is still controversy, MSG could be a factor that causes male infertility since it has been demonstrated its effects on animal testes except other male reproductive organs. To verify the effects of MSG on entire male reproductive system, this study investigated the effects of various dose MSG on organ weights and morphologies of the testes, epididymis, vas deferens, seminal vesicle, and penis in male rats. Additionally sperm concentration and status of sperm acrosome reaction (AR) were also observed. In experimental design, thirty-two adult male Spruge-Dawley rats (180- 200 g) were divided into four groups (8 animals/group) and were gastric fed with distilled water (control group) or non-acidic MSG solutions (0.25, 3, and 6 g/kg BW) two periods per day for consecutive 30 days. The results showed no significant differences in the testicular weight, morphology and sperm AR status in rats treated with MSG, compared to the control group. In contrast, the epididymis plus vas deferens and seminal vesicle of rate received MSG (6 g/kg BW) showed significant decrease in weights and morphologies as compared with the control (P<0.05). Moreover, the sperm concentrations retrieved from the epididymis and vas deferent in rats received MSG at only doses of 3 and 6 g/kg BW were significantly decreased (P<0.05) as compared to the control or MSG-treated group (0.25 g /kg BW). To our knowledge, this study demonstrated that high dose of MSG resulted in the reduction of sperm concentration and hypotrophy of the seminal vesicle, leading to less productions of seminal fluid containing mainly sperm nutrients. Possibly, this may a cause of male infertility. Therefore the use of MSG at high concentration should be concerned.  
     คำสำคัญ Monosodium Glutamate (MSG), Sperm Acrosome Reaction, Reproductive Organs 
ผู้เขียน
535070007-7 น.ส. วรรณิศา สุโขรัมย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070001-9 น.ส. จินดาพร ยิ้มดี
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070006-9 น.ส. รรินธร สัมฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0