2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A hospital-based study of epidemiological and clinical data on Blastocystis hominis infection 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 สิงหาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Foodborne Pathogens and Disease 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Mary Ann Liebert, Inc., 140 Huguenot Street, New Rochelle, NY 10801 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Abstract Blastocystis hominis is a food-borne protozoan found in the human feces worldwide. One hundred and ninety-nine individuals with stool samples positive for B. hominis were identified from a pool of 14,325 patient stools collected between 2003 and 2010 from Srinagarind hospital in Thailand. The medical records of patients were reviewed for demographic and clinical data. Of the 85 patients (42.7%) who had B. hominis infection with no co-infections, 42.5% experienced gastrointestinal symptoms. Abdominal pain is the most frequently observed symptom followed by diarrhea. Strongyloides stercolaris and Opisthorchis viverrini were the predominant parasitic co-infections in blastocystosis patients. The infection rates of B. hominis were high during the rainy season. Most B. hominis-infected patients (94%) had underlying diseases; malignancy and chronic diseases were equally top ranked (35.3%) which indicated that B. hominis is an opportunistic protozoan. 
     คำสำคัญ Blastocystis hominis, epidemiology, clinical data, hospital-based study 
ผู้เขียน
535070036-0 นาย พงศกร เหล่าดิ้ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0