2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน อบต.หนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6ขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0858-8899 
     ปีที่ 19 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม 2554-มีนาคม 2555
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า
     บทคัดย่อ การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลโรคฟันผุในเด็กและพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการสังเกต สนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยแบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น นำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และใช้สถิติ paired t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการพัฒนาระบบ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (p-value <0.05) ผลการศึกษา เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.หนองผือ จำนวน 174 คน อายุเฉลี่ย 4.8±1.2 ปี พบอัตราการเกิดโรคฟันผุ ร้อยละ 79.3 ภายหลังการพัฒนาระบบ พบว่า ผู้ปกครองมีความรู้ในเรื่องสาเหตุของการเกิดฟันผุ, ช่วงเวลาที่ควรเริ่มต้นแปรงฟันให้เด็ก และการปล่อยให้เด็กหลับคาขวดนมทำให้เกิดฟันผุ ร้อยละ 55.1 และ 50.6 ตามลำดับ ด้านทัศนคติ พบว่า ร้อยละ 86.8 เห็นด้วยว่าเมื่อเด็กมีฟันน้ำนมผุจำเป็นต้องได้รับการรักษา และ ร้อยละ 85.6 เห็นด้วยว่าการฝึกให้เด็กแปรงฟันก่อนเข้านอนเป็นสิ่งจำเป็น การปฏิบัติพบว่า ร้อยละ 46.0 และ ร้อยละ69.5 ของผู้ปกครองพาเด็กไปรับบริการทันตกรรมและตรวจความสะอาดช่องปากเด็กหลังแปรงฟัน สรุปว่าผู้ปกครองมีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ครูเด็กเล็กจัดกิจกรรมเรียนรู้และฝึกทักษะการดูแลช่องปากให้กับเด็ก ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้การสนับสนุนงบประมาณและกำหนดนโยบายเด็กเล็กสุขภาพฟันดี และทันตบุคลากร มีการปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สนับสนุน ให้ข้อมูล และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การนำแนวคิดการมีส่วนร่วมมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก ส่งผลให้เด็กได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสมจากครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทันตบุคลากร 
     คำสำคัญ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้เขียน
505110029-3 น.ส. พิกุลพร ภูอาบอ่อน [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0