2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Electrical conductivity and dielectric property of fly ash geopolymer paste 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กุมภาพันธ์ 2554 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร SpringerLink 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 18(1) 
     เดือน February
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
     หน้า 94-99 
     บทคัดย่อ The electrical conductivity and dielectric property of fly ash geopolymer pastes in a frequency range of 100 Hz-10 MHz were studied. The effects of the liquid alkali solution to ash ratios (L/A) were studied. The mineralogical compositions and microstructures of fly ash geopolymer materials were also studied using X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The 10 mol sodium hydroxide solution and sodium silicate solution at sodium silicate to sodium hydroxide ratio of 1.0 were used in making geopolymer pastes. The pastes were cured at temperature of 40 oC. The results indicate that electrical conductivity and dielectric constant are dependent on the frequency range and L/A ratios. The conductivity increases but the dielectric constant decreases with the increase in frequency.  
     คำสำคัญ fly ash, inorganic polymer, dielectric properties, electrical conductivity 
ผู้เขียน
517040003-5 น.ส. สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0