2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของอุณหภูมิบ่มต่อกำลังรับแรงอัดของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ 6 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ชะอำ 
     จังหวัด/รัฐ จ.เพชรบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 ตุลาคม 2553 
     ถึง 22 ตุลาคม 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 185-188 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ศึกษาผลของอุณหภูมิบ่ม คือ 25, 40 และ 60 องศาเซลเซียส ที่อัตราส่วนสารละลายต่อเถ้าลอย คือ 0.4, 0.5 และ 0.6 ที่มีต่อกำลังรับแรงอัดที่อายุ 7 วัน เมื่อใช้อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียม ไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 0.67 ความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 โมลาร์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิ่มอัตราส่วนสารละลายต่อเถ้าลอยส่งผลให้กำลังอัดลดลง และที่อัตราส่วนสารละลายต่อเถ้าลอยเดียวกันเมื่อเพิ่มอุณหภูมิบ่มจาก 25°C เป็น 40°C กำลังอัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 60 องศาเซลเซียส กำลังอัดลดลงซึ่งสอดคล้องกับผล XRD คือ จะมีความเป็นผลึกเพิ่มขึ้น และที่ผิวหน้าของก้อนตัวอย่างมีรอยร้าวเกิดขึ้นเนื่องเกิดจากการหดตัว 
ผู้เขียน
517040003-5 น.ส. สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0