2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาสมบัติทางกายภาพของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยและดินขาวเผา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ 7 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมระยองรีสอร์ท อ.เมือง  
     จังหวัด/รัฐ จ.ระยอง 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 ตุลาคม 2554 
     ถึง 21 ตุลาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ MAT79-84 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาชนิดของวัสดุตั้งต้นและความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีต่อวัสดุจีโอโพลิเมอร์เพสต์ ใช้อัตราส่วนสารละลายอัลคาไลน์ต่อของแข็งเท่ากับ 0.4 เมื่อใช้เถ้าลอยเป็นวัสดุตั้งต้น และเท่ากับ 1.1 เมื่อใช้ดินขาวเผา อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 0.67 และบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ด้วยเครื่อง XRD, SEM และ FTIR จากผลการศึกษาพบว่าสมบัติทางกายภาพของวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากวัสดุตั้งต้นทั้งสองชนิดมีแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะเฉพาะของวัสดุตั้งต้นและความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และเมื่อใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 15 โมลาร์ ทำให้ได้วัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่มีสมบัติทางกายภาพที่ดีซึ่งพิจารณาได้จากผลวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM และ IR 
ผู้เขียน
517040003-5 น.ส. สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
535040039-2 นาย แสงสุรีย์ พังแดง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0