2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Association between human papillomavirus infection and oral squamous cell carcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Congress on Infectious Diseases 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Society for Infectious Diseases  
     สถานที่จัดประชุม Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 มิถุนายน 2555 
     ถึง 16 มิถุนายน 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 15 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537070009-7 น.ส. เพ็ญศิริ ภูสิงหา [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0