2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณสมบัติทางกายภาพและการปลดปล่อยตัวยาของเมทริกซ์แผ่นบางเมโทรนิดาโซล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 กันยายน 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2555 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 27 แห่ง, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
     จังหวัด/รัฐ อุดรธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 กันยายน 2555 
     ถึง 9 กันยายน 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2979-2985 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและการปลดปล่อยตัวยาเมโทรนิดาโซลของเมทริกซ์แผ่นบางเมโทรนิดาโซล ซึ่งประกอบด้วย เมโทรนิดาโซล พอลิคาร์โปแลคโตน ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิล เซลลูโลส และกลีเซอริลโมโนสเตียเรต เตรียมด้วยวิธีการหลอมด้วยความร้อน ผลการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและการปลดปล่อยตัวยาของเมทริกซ์แผ่นบาง พบว่าความหนา น้ำหนัก และปริมาณตัวยาสำคัญมีความแปรปรวนต่ำ เมโทรนิดาโซลมีการปลดปล่อยออกมาจากเมทริกซ์อย่างช้าๆซึ่งสามารถปลดปล่อยตัวยาเมโทรนิดาโซลได้นานมากกว่า 5 วัน โดยมีกลไกการปลดปล่อยแบบการแพร่เป็นหลัก การดูดซับน้ำและการกร่อนมีค่าต่ำ เนื่องจากพอลิคาร์โปแลคโตนมีคุณลักษณะไม่ชอบน้ำ และไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลสน่าจะมีการพองตัวแต่ไม่ได้กร่อนออกมา 
ผู้เขียน
535150001-4 นาย ธีรภัทร งามสรรพศิริ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0