2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Combined Effect of Subchondral Drilling and Hyaluronic Acid with/without Diacerein in Full-Thickness Articular Cartilage Lesion in Rabbits  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 ธันวาคม 2554 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Scientific World Journal 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Scientific World Journal 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2012 
     ฉบับที่ 2012 
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า doi:10.1100/2012/310745 
     บทคัดย่อ The osteochondral healing potential of hyaluronic acid (HA) plus diacerein was evaluated in subchondral-drilling- (SCD-) induced fibrocartilage generation in rabbits. A full-thickness chondral defect was created along the patellar groove of both knees and then SCD was subsequently performed only in the left knee. A week later, the rabbits were allocated into 3 groups to receive weekly intra-articular (IA) injection for 5 weeks with normal saline solution (NSS) (group 1) or with HA (group 2 and group 3). Starting at the first IA injection, rabbits were also gavaged daily for 9 weeks with NSS (group 1 and group 2) or with diacerein (group 3). The animals were then sacrificed for evaluation. The newly formed tissue in SCD lesions showed significantly better histological grading scale and had higher content of type II collagen in HA-treated group compared to NSS control. In addition, adding oral diacerein to HA injection enhanced healing potential of HA. 
     คำสำคัญ Diacerein, Hyaluronic acid, Osteoarthritis, Subchondral drilling 
ผู้เขียน
517070017-6 น.ส. วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0