2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Element Statistics of Bearing Push Out Testing Process by Finite Element Method 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มกราคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th International Data Storage Technotogy Conferenc 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Science and Technology Development Agency (NSTDA) 
     สถานที่จัดประชุม IMPACT Convention Center 
     จังหวัด/รัฐ Nonthaburi 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 มกราคม 2555 
     ถึง 10 มกราคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2555 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 210-213 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537040029-9 นาย พลเทพ เวงสูงเนิน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0