2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Stress analysis of the adhesive used in a Hard Disk Drive bearing assembly using finite element model 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 ตุลาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Advanced Materials Research 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications, Switzerland 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Adhesive bounding, Stress, Hard Disk Drive, Volume fraction, Finite element 
ผู้เขียน
537040029-9 นาย พลเทพ เวงสูงเนิน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0