2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ รายงานวิจัย Pharmacist Intervention ที่ใช้รูปแบบการศึกษา Interrupted Time Series ในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ตุลาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     สถานที่จัดประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน  
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 ตุลาคม 2555 
     ถึง 5 ตุลาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 25 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1071-1083 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาคุณภาพระเบียบวิธีและความเหมาะสมของการวิเคราะห์ข้อมูลในรายงานวิจัย Pharmacist Intervention ที่ใช้รูปแบบการศึกษา Interrupted Time Series (ITS) ในการประเมินประสิทธิภาพ ของอินเตอร์เวนชัน ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง มกราคม ค.ศ.2007-ธันวาคม ค.ศ.2011 โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ วิธีดำเนินการวิจัย: สืบค้นรายงานวิจัยจากฐานข้อมูล PubMed, SCOPUS, CENTRAL, Web of Science และวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทย พิจารณาคัดเลือกรายงานวิจัย ITS ที่ศึกษาอินเตอร์เวนชัน เกี่ยวกับงานทางเภสัชกรรม ผู้วิจัยเก็บข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งดำเนินงานเป็น อิสระต่อกัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละค่ามัธยฐาน ค่าตํ่าสุด-สูงสุด และ 95% ช่วงความเชื่อมั่น ผลการวิจัย พบว่า มีรายงานวิจัยทางเภสัชกรรมที่ใช้รูปแบบการศึกษา ITS ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทั!งหมด 36 รายงานวิจัย ในจำนวนนี!ได้รับการประเมินว่าเป็นรายงานวิจัยที่มีคุณภาพระเบียบวิธีวิจัยดี ร้อยละ 50 (26/36) (95% CI: 32.9 ถึง 67.0) มีคุณภาพระเบียบวิธีวิจัยที่ไม่ชัดเจน ร้อยละ 47.2 (17/36) (95% CI: 30.4 ถึง 64.5) และมีคุณภาพระเบียบวิธีวิจัยไม่ดี ร้อยละ 2.8 (1/36) (95% CI: 0.07 ถึง 14.5) และมีรายงานวิจัย ร้อยละ 58.3 (21/36) (95% CI: 54.8 ถึง 85.8) ที่มีความเหมาะสมในการเลือกใช้วิธีการทางสถิติสำหรับการ วิเคราะห์ข้อมูล และส่วนใหญ่มีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญในรายงานวิจัย 
ผู้เขียน
535110007-6 นาย เอกพล กาละดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0