2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2และครอบครัวในเขตตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 ตุลาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ( Journal of Nursing Science and Healt) 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ โปรแกรมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต,พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ,ครอบครัวที่มีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 
ผู้เขียน
515060192-0 น.ส. สุภาณี ยอดสิน [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0