2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cadmium Levels in Lung of Northeastern Thais without Occupational Exposure to Metals  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครั้งที่1"การจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมโฆษะขอนแก่น อำเภอเมือง  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 ธันวาคม 2555 
     ถึง 17 ธันวาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 32-33 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
545070049-2 นาย อรรถพล ปิดสายะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
545070044-2 น.ส. บุษกร สุวรรณรงค์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0