2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cadmium Levels in Kidney and Liver of Northeastern Thais  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference (IASCBC 2012) in conjunction with 36th AAT Annual Conference (AAT36)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Chiang Mai University AND Anatomy Association of Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Chiang Mai Grandview Hotel 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2555 
     ถึง 8 ธันวาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 311-312 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
545070049-2 นาย อรรถพล ปิดสายะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0