2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Stress Distribution in Khon Kaen Loess under Spread Footing" 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 ธันวาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Electronic Journal of Geotechnical Engineering  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร EJGE 
     ISBN/ISSN 1089-3032 
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่ 17/Y 
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 3753-3769 
     บทคัดย่อ Stress Distribution in Khon Kaen Loess under Spread Footing Pairoj Yodsa-nga* Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand Tel. +66-43-202846 Fax. +66-43-202847 *Corresponding Author e-mail: paiyod2513@gmail.com Watcharin Gasaluck Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand Tel. +66-43-202846 Fax. +66-43-202847 e-mail: watgas@kku.ac.th Pongsakorn Punrattanasin Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand Tel. +66-43-202846 Fax. +66-43-202847. e-mail: ppunrattanasin@gmail.com ABSTRACT Loess is a non-plastic fine grained soil which occurs extensively in the Northeast Thailand. The present research, which involved field testing and numerical modeling, was developed in order to study the pattern of stress distribution in loess due to surcharge loading. In the field, plate bearing tests were carried out at a 3-m depth in a natural deposit of loess instrumented with five small pressure cells to measure the vertical stresses caused by plate loading. Parallel to the field tests, at specific locations in the loess, the stresses due to given surface loads were predicted using three well-known numerical methods (Boussinesq’s, Walter’s and a linear finite element model). The above numerical methods have an implied assumption that the contact pressure beneath the loading plate is uniform, although this may not be realistic. The vertical stress predictions from Boussinesq and finite element methods were found to be inconsistent with the measured values probably due to unrealistic assumptions of linear stress-strain models. However, the finite element method is powerful enough to give reasonable predictions if an appropriate constitutive model is used. Walter’s method, where a non-linear stress strain approach was used, yielded the most accurate predictions. Both the measured vertical stresses and the predictions from Walter’s method were interpreted to represent the pattern of variation of the influence factor with location in the loess as well as intensity of the surface loading. In order to improve the accuracy of predictions, it is suggested that the numerical methods should include foundation-structure interaction effects, which would allow realistic estimation of the contact pressure pattern 
     คำสำคัญ Loess, Stress Distribution, Boussinesq’s method, Walter’s method, finite element method 
ผู้เขียน
497040001-7 นาย ไพโรจน์ ยอดสง่า [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0