2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Variability of Electrical Conductivity, Sodium Adsorption Ratio, and Soil Reaction in Salt-Affected Areas in Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มีนาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The First Asean Plus Three Graduate Research Congress The First Forum of the Deans of ASEAN Plus Three Graduate Schools 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Graduate School, Chiang Mai University 
     สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 มีนาคม 2555 
     ถึง 2 มีนาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ ST-317-ST-322 
     Editors/edition/publisher The Graduate School, Chiang Mai University 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535030041-1 นาย สุรศักดิ์ จันทร์โสม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0