2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญบางประการของดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 มกราคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 มกราคม 2555 
     ถึง 24 มกราคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 40 
     Issue (เล่มที่) 0125-0485 
     หน้าที่พิมพ์ 259-263 
     Editors/edition/publisher คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     บทคัดย่อ ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือเป็นปัญหาที่สำคัญต่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม การวางแผนจัดการที่มีประสิทธิภาพต้องใช้แผนที่ที่เหมาะสม แผนที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือฉบับปัจจุบันซึ่งใช้ปริมาณคราบเกลือที่ผิวดินเป็นเกณฑ์ ยังขาดข้อมูลคุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญสำหรับแต่ละชั้นจำแนก (class) ของดินนี้ งานวิจัยนี้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการใช้ประโยชน์ได้ของแผนที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือโดยการเพิ่มข้อมูลการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity at saturation extract, ECe) และสัดส่วนการดูดยึดโซเดียม (Sodium Adsorption Ratio, SAR) สำหรับแต่ละ class โดยทำการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือทุก class ทั่วจังหวัดขอนแก่น แล้ววิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ พบว่า ดินในพื้นที่ class 1 ถึง class 4 มีค่า ECe อยู่ในช่วง 22.70-194.10 dS m-1 0.56-64.50 dS m-1 0.40-23.10 dS m-1 และ 0.40-14.48 dS m-1 ตามลำดับ ส่วน ค่า SAR อยู่ในช่วง 38.69-159.66 0.87-220.18 0.08-15.80 และ 0.09-1.97 ทั้งนี้คุณสมบัติทางเคมีทั้งสองของดินทุก class มีความแปรปรวนสูงมาก เมื่อจำแนกชนิดของดินภายใต้อิทธิพลของเกลือจากค่า ECe และ SAR ปรากฏว่าดินใน class 1 เป็นดินเค็มโซดิค (saline-sodic soil) อย่างรุนแรง ส่วนดินใน class 2 มีความแปรปรวนตั้งแต่ดินปกติจนถึงดินเค็มโซดิค สำหรับ class 3 และ class 4 โดยทั่วไปดินได้รับผลกระทบจากเกลือต่ำลงตามลำดับ และจัดเป็นดินปกติถึงดินเค็ม (saline soil) 
ผู้เขียน
535030041-1 นาย สุรศักดิ์ จันทร์โสม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0