2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Survival rate of extrahepatic cholangiocarcinoma patients after surgical treatment in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 ธันวาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร UICC-Asia Regional Office/APOCP Coordination 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่
     เดือน january
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background: Intra- and extrahepatic cholangiocarcinoma (CCA) is the most common cancer in Thailand, especially in the northeast region. Most extrahepatic CCA patients consult the doctor at a late stage. Surgery is still the best treatment. Objectives: The aim of this study was to evaluate survival rates and the factors affecting survival in extrahepatic CCA patients following surgery at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Thailand. Methods: A retrospective cohort study was conducted with 58 patients, who were diagnosed and treated by surgical resection by the same surgeon at Srinagarind Hospital between 2005 and 2009. The patients were followed up until death or the end of the study (31 December, 2011). Survival rates were calculated by the Kaplan-Meier method, and the Cox proportional hazard model was used to identify independent prognostic factors. Results: The total follow-up time was 1,215 person-months, and the mortality rate was 50 per 100 person-years. The cumulative 1-, 3-, and 5-year survival rates were 62.1%, 21.7% and 10.8%, respectively. The median survival time after resection was 15 months. After adjusting for age, gender, lymph node metastasis and histological type, resection margin remained as a statistically significant prognostic factor for survival following surgery. A positive resection margin was associated with a 2.30-fold higher mortality rate than a negative margin. Conclusion: Resection margins were important prognostic factors affecting survival of extrahepatic CCA patients after surgery. A negative resection margin can reduce the mortality rate by 56%. 
     คำสำคัญ extrahepatic cholangiocarcinoma, surgical treatment, survival rate, Thailand 
ผู้เขียน
535110162-4 นาย พิสิษฐ์ พัฒนเทียรฆ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0