2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลปลอดพิษของสารสกัดดอกอัญชันสีม่วงต่ออวัยวะระบบสืบพันธ์เพศผู้ของหนูแรท 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Pharmacy Profession: Moving Forward to ASEAN Harmonization 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 กุมภาพันธ์ 2556 
     ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 118-122 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
545070041-8 นาย จาตุรณต์ บุรวัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070007-7 น.ส. วรรณิศา สุโขรัมย์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070006-9 น.ส. รรินธร สัมฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
555070016-8 น.ส. สุภัจฉรี อรัญ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0