2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Exploring Elementary Thai Teachers’ Use of Mathematics Textbook 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กันยายน 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Creative Education 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Scientific Research 
     ISBN/ISSN 2151-4755 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า 692-695 
     บทคัดย่อ The aim of this study was to compare the approaches to use mathematics textbooks on primary school in-service teachers in the “Project for Professional Development of Mathematics’ teacher through Lesson Study and Open Approach”. The methodology is questionnaires-check lists, interviews and open ended questionnaires. The results on the approaches on teachers’ use of mathematics textbook found that the percentage of adherence and elaboration decrease and the percentage of creation increase after teachers attend the project. 
     คำสำคัญ Teachers’ Use of Mathematics Textbook; Mathematics Textbook 
ผู้เขียน
507050026-6 น.ส. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0