2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Application of Cellular Manufacturing in Hard Disk Drive Industry 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 ธันวาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2012 (I-SEEC 2012) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kasem Bundit University 
     สถานที่จัดประชุม Golden Beach Cha-Am Hotel 
     จังหวัด/รัฐ เพชรบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 ธันวาคม 2555 
     ถึง 14 ธันวาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2013 
     Issue (เล่มที่) 00 (2013) 
     หน้าที่พิมพ์ 164-172 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Cellular Manufacturing System (CMS) is used widely in multiple-product industries because CMS is the management of cells for flexibility of production system. Processes or machines are arranged in similar groups, and products are categorized in appropriate production groups. This study used CMS to apply to the hard disk drives industry. The goal is to increase productivity but decrease work flow distance by utilizing the management algorithm of cells. The group of cells yielded from this algorithm will be used in CMS, and the measure of performance for the groups of cells management are grouping efficacy, inter-cell production flow, and work flow distance. The systems of before and after applying CMS are simulated in order to investigate the change in production. There are two significant results obtained from this study. Four out of six product types improved in production: 2.29%, 16.22%, 3.39%, and 4.16%. In addition, the work flow distance of six product types decreased: 46.80%, 41.41%, 45.95%, 7.63%, 2.66%, and 13.61%. 
ผู้เขียน
515040041-3 นาย อรรถพล วรานุจิตต์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0