2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title ผลต้านออกซิเดชันของเบอเบอรินในสมองของหนูไมซ์เบาหวานชนิดที่ 2 
Date of Distribution 22 February 2013 
Conference
     Title of the Conference งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 
     Organiser บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Conference Place อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Province/State ขอนแก่น 
     Conference Date 22 February 2013 
     To 22 February 2013 
Proceeding Paper
     Volume
     Issue
     Page 658-667 
     Editors/edition/publisher  
     Abstract เบอเบอรินเป็นสารธรรมชาติที่พบในสมุนไพรหลายชนิด ที่นิยมใช้ในผู้ป่วยเบาหวานเนื่องจากมีรายงานถึงฤทธิ์ลดระดับนํ้าตาลในเลือด แต่การศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะเครียดออกซิเดชันในสมองยังปรากฏรายงานน้อย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเบอเบอรินต่อระบบการต้านภาวะเครียดออกซิเดชันในสมองหนูไมซ์ที่ถูกชักนำภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า เบอเบอรินและ/หรือไกลเบนคลาไมด์สามารถลดระดับลิปิดเปอร์ออกชิเดชั่นในสมองหนูไมซ์ที่มีภาวะเบาหวานให้ใกล้เคียงระดับปกติได้ โดยไม่มีผลต่อระดับลิปิดเปอร์ออกชิเดชั่นในสมองหนูปกติ นอกจากนั้นแล้วเบอเบอรินและ/หรือไกลเบนคลาไมด์ยังสามารถลดปริมาณกลูตาไทโอนในรูปออกซิไดซ์ในสมองหนูไมซ์ที่มีภาวะเบาหวานได้ อย่างไรก็ดี การใช้เบอเบอรินมีข้อดีเหนือกว่าไกลเบนคลาไมด์หรือสารทั้งสองชนิดร่วมกัน เนื่องจากเบอเบอรินไม่เปลี่ยนแปลงสมรรถนะของเอนไซม์ SOD และเพิ่มสมรรถนะของเอนไซม์ GPx ในภาวะเบาหวานให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติแล้ว ยังไม่มีผลต่อสมรรถนะของเอนไซม์ต้านภาวะเครียดออกซิเดชันในภาวะปกติด้วย ดังนั้น การใช้เบอเบอรินในการแพทย์ทางเลือกเพื่อการรักษาโรคเบาหวานจึงมีข้อดีในแง่ที่มีศักยภาพเป็นสารต้านภาวะเครียดออกซิเดชันในสมองโดยไม่ส่งผลต่อร่างกายในภาวะปกติ 
Author
545150050-2 Mr. THINNAKORN LAO-ONG [Main Author]
Pharmaceutical Sciences Master's Degree
517150001-6 Miss WARANYA CHATUPHONPRASERT
Pharmaceutical Sciences Doctoral Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Full paper 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0