2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Prevalence of tortuosity, kinking and aneurysms of the abdominal aorta and iliac arteries in Thai cadavers: measurements of angles and lengths 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference (IASCBC 2012) in conjunction with 36th AAT Annual Conference (AAT36) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Anatomy, Faculty of Medicine Chiang Mai University and Anatomy Association of Thailand (AAT) 
     สถานที่จัดประชุม Chiang Mai Grandview Hotel & Convention center Chiang Mai,Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2555 
     ถึง 8 ธันวาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 335-337 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
545070044-2 น.ส. บุษกร สุวรรณรงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0