2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Ellagic acid attenuated high blood pressure, but not regresses cardiac remodelling in L-NAME-induced hypertensive rat 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2556 
     ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 14 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 679-685 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Ellagic acid (EA) is a naturally polyphenolic compound, it has been shown to be a potent benefit for antioxidant property. The aim of this study was to investigate the preventive effect of EA on blood pressure, cardiac wall dimension in nitric oxide-deficient hypertensive rats. Male Sprague-Dawley rats were given N-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) in drinking water to induce hypertension, and simultaneously treated with EA (L-NAME+EA group), or a vehicle (L-NAME). Age-matched rats served as a control group. Systolic blood pressure, body weight, ventricular weight and heart weight were determined. Heart wall thickness and cross-sectional areas were evaluated. Systolic blood pressure in L-NAME+EA rats was significantly lower than those in L-NAME (p<0.05). EA did not affect on the relative heart weight and ventricular cross-section area. In conclusion, EA has antihypertensive property in nitric oxide deficiency model but did not effect to a remodelling of the cardiac wall. บทคั ดย่ อ แอลลาจิ คแอซิ ดคื อสารประกอบฟี โนลิ คซึ่งมี ประสิ ทธิ ภาพดี ในการต้านอนุ มู ลอิ สระ วัตถุประสงค์ของ การศึ กษาในครั้งนี ้เพื่อศึ กษาผลการป้ องกั นของแอลลาจิ คแอซิ ดต่อความดันเลื อด ขนาดและนํ้าหนักของหัวใจในหนู ที่ ทําให้เกิดความดันเลื อดสู งจากภาวะพร่องไนตริ กออกไซด์ หนู ขาวเพศผู ้ถูกเหนี่ยวนําให้เกิดความดันเลื อดสู งโดยได้รั บ N-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) ในนํ้าดื่มร่วมกั บแอลลาจิ คแอซิ ด(กลุ่ม L-NAME+EA) หรื อ กลุ่มได้รั บ L-NAME อย่างเดี ยว (L-NAME) และกลุ่มควบคุ ม โดยวัดค่าความดันเลื อด นํ้าหนักตัว นํ้าหนักหัวใจห้ องล่างและ นํ้าหนักของหัวใจทั ้งหมด รวมทั้งศึ กษาความหนาและพื้นที ่หน้าตัดของหั วใจ พบว่ าความดันเลื อดซีสโตลิ กในหนู กลุ่ม L-NAME+EA ตํ่ากว่ าความดันเลื อดซี สโตลิ กในหนู กลุ่ม L-NAME อย่ างมี นัยสําคัญ (p<0.05) แอลลาจิ คแอซิดไม่มี ผล ต่อนํ้าหนักหัวใจ และพื ้นที่หน้าตัดของผนังห้องล่างของหัวใจ โดยสรุ ปแอลลาจิ คแอซิ ดมี ฤทธิ ์ต้านความดันเลื อดสู งใน ภาวะพร่องไนตริ กออกไซด์ แต่ไม่มี ผลต่อการปรั บเปลี่ ยนโครงสร้ างของผนังหัวใจ 
ผู้เขียน
545070045-0 นาย พัฒนพงษ์ บุญพรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
557070007-3 นาย เทวฤทธิ์ เบิกบาน
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
557070037-4 นาย สราวุธ บรรบุผา
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล รางวัลชมเชย 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 22 กุมภาพันธ์ 2556 
แนบไฟล์
Citation 0