2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลกระทบของระบบต้านอนุมูลอิสระและภาวะเครียดออกซิเดชั่นต่อพัฒนาการของภาวะเบาหวาน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มกราคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN 1905-0852 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 1-14 
     บทคัดย่อ โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) เป็นโรคที่ส่งผลให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นจากอนุมูลอิสระที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อเซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกาย ดังนั้นร่างกายจึงมีกลไกการตอบสนองเพื่อกำ�จัดอนุมูลอิสระเหล่านี้อย่างเป็นระบบเรียกว่า ระบบต้านอนุมูลอิสระ อันประกอบด้วยระบบเอนไซม์และไม่ใช่เอนไซม์ ภาวะของโรคเบาหวานทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์และสมรรถนะของเอนไซม์ในระบบการต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ เอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส (SOD), คะตาเลส (CAT) และกลูตาไทโอนเปอร์ออกซิเดส (GPx) เป็นต้น การศึกษาจำ�นวนมากสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของยีนและระดับเอนไซม์เหล่านี้ในหนูทดลองที่ถูกชักนำ�ภาวะเบาหวานหรือผู้ป่วยเบาหวาน ที่อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าภาวะเบาหวานจะชักนำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต้านอนุมูลอิสระและภาวะเครียดออกซิเดชั่นไปในทิศทางใด โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันเกิดเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ลักษณะของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ระยะเวลาการพัฒนาของโรค เพศ อายุ การตอบสนองของเซลล์หรือเนื้อเยื่อต่อภาวะของโรคในระยะต่างๆ หรือในหนูทดลองยังพบว่า สายพันธุ์ของหนูที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของยีนและเอนไซม์ต่างๆ ที่แตกต่างกันด้วย ข้อมูลเหล่านี้มีความจำ�เป็นและสำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับการศึกษาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน อันจะทำ�ให้เข้าใจและสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ หรือสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ความรุนแรงและการพัฒนาของโรค ตลอดจนมีประโยชน์ในการค้นคว้าและวิจัยเพื่อการรักษาโรคเบาหวานต่อไปในอนาคต 
     คำสำคัญ โรคเบาหวาน, ภาวะเครียดออกซิเดชั่น, ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส, คะตาเลส, กลูตาไทโอนเปอร์ออกซิเดส 
ผู้เขียน
545150050-2 นาย ทินกร เหล่าออง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
517150001-6 น.ส. วรัญญา จตุพรประเสริฐ
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0