2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินการไม่ตอบกลับแบบสอบถามของโครงการวิจัยสุขภาพและชีวิตการทางาน ของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มีนาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เรื่อง "การวิจัยระดบบัณฑฺิตศึกษา: หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     สถานที่จัดประชุม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ(QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     จังหวัด/รัฐ พิษณุโลก 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 กุมภาพันธ์ 2556 
     ถึง 1 มีนาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 0-HS009 
     Issue (เล่มที่) 27 
     หน้าที่พิมพ์ 278-290 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อหาอัตราการไม่ตอบกลับแบบสอบถาม และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคคลกับการไม่ตอบกลับแบบสอบถาม วัตถุประสงค์รอง คือเพื่อหาขนาดความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ตอบกลับช้าและกลุ่มผู้ไม่ตอบกลับ เกี่ยว กับการกระจายของอายุและเพศ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการวิจัยสุขภาพและชีวิตการทางานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย นามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลประชากรพยาบาลวิชาชีพ ปี 2551 ของสภาการพยาบาล โดยวิเคราะห์อัตราการไม่ตอบกลับ พร้อมกับเปรียบเทียบลักษณะบุคคลระหว่างกลุ่มที่ ไม่ตอบกลับแบบสอบถาม และกลุ่มผู้ตอบกลับแบบสอบถามช้า จากผลการศึกษาพบว่า มีผู้ไม่ตอบกลับ 13,246 คน คิดเป็นอัตราการไม่ตอบกลับร้อยละ 41.4 (ช่วงเชื่อมั่นร้อยละ 95 เท่ากับ 40.8 ถึง 42.0) โดยมีอัตราสูงสุดในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 25 ปีลงมา คิดเป็นร้อยละ 66.1 เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการไม่ตอบกลับแบบสอบถาม พบว่าอายุยิ่งน้อยยิ่งมีโอกาสไม่ตอบกลับสูง โดยกลุ่มอายุ 25 ปีลงมามีโอกาสไม่ตอบกลับ เป็น 2.4 เท่าของกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ผลจาก การเปรียบเทียบการกระจายสัดส่วนทางลักษณะบุคคล ระหว่างกลุ่มผู้ไม่ตอบกลับแบบสอบถามกับกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลับช้าพบว่า การกระจายของค่าสัดส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในทุกลักษณะบุคคล โดยมีลาดับ ค่าสัดส่วนเหมือนกัน และมีค่าอัตราส่วนของสัดส่วนเข้าใกล้ 1 ยกเว้นอายุ กล่าวคือ กลุ่มตอบกลับช้าที่มีอายุ 25 ปีลงมา มีสัดส่วนน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ตอบกลับเป็น 0.1 เท่าของกลุ่มผู้ที่ไม่ตอบกลับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การไม่ตอบกลับแบบสอบถาม ในการสารวจขอมูลพื้นฐานของโครการสุขภาพและชีวิตการทางานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย มีอัตราสูงพอๆ กับการศึกษาของต่างประเทศ การวิเคราะห์ควรพิจารณาถ่วงน้าหนักเพิ่มในกลุ่มอายุ 25 ปีลงมา 
ผู้เขียน
515110012-1 นาย อุทิศ ชัยชญา [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0