2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Berberine modified sex hormone synthesis related gene in mouse testes
ชื่อรางวัล won the consolation oral presentation aword
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Faculty of medicine, Mahasarakham university
วันที่รับมอบรางวัล 23 พฤศจิกายน 2555
สถานที่จัด Convention hall, Taksila hotel, Mahasarakham, Thailand
ประเทศ/รัฐ Thailand  
ผู้เขียน
545150050-2 นาย ทินกร เหล่าออง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
517150001-6 น.ส. วรัญญา จตุพรประเสริฐ
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

แนบไฟล์