2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Hydrological Response of Yang River Basin, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2th International Conference on Engineering and Applied Science (2013 ICEAS)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kwansei Gakuin University 
     สถานที่จัดประชุม Toshi center Hotel  
     จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2556 
     ถึง 17 มีนาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 512-522 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Yang River Basin is a sub-basin of the Chi River Basin in Northeast Thailand. At downstream end of the Yang Basin is very sensitive to flooding. The rainfall-runoff modeling is the way to help mitigate and protect against floods. The models depend on hydrological response, of the watershed, which can be represented by CN value. The CN value derives from the combination of soil type and land use. Soil types are classified into 4 hydrological soil groups. Land uses, listed from largest area to smallest, are upland crop, forest, paddy field, residential, and water body. Objective of this paper is to compare the CN values among three types of models, i.e. lumped, semi-distributed, and fully distributed. The lumped value of CN was found to be 71. For semi-distributed model, the whole basin was divided into 5 sub-basins. The average CN values for 1st sub-basin at upstream most down to the 5th are 68,64, 72, 78 and 74, respectively. The CN contours were plotted on the whole basin for the case of fully distributed model. 
ผู้เขียน
525040210-7 น.ส. นฤมล ภูมิคอนสาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0