2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Appropriate ripeness and time period for vacuum fried bananas 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2nd International Conference on Engineering and Applied Science (2013 ICEAS) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kwansei Gakuin University 
     สถานที่จัดประชุม Toshi Center Hotel, Tokyo, Japan 
     จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2556 
     ถึง 17 มีนาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1294 - 1303 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper aims to study appropriate ripeness of banana and time period to fry. Sliced bananas of thickness 1-2 mm. were fried at temperature 130 ๐C under vacuum condition. The samplings were done at 3 level of ripeness; 1) raw banana, 2) the first day of ripeness, 3) the second day of ripeness. In addition 5 levels of fried period were set; 6, 8, 10, 12, 14 min. The raw banana fried for 12 min shown the best result. The products have a crisp texture, appropriate hardness and toughness, standard moisture and color with the most accepted by consumers. 
ผู้เขียน
525040211-5 น.ส. ลักขณา พิทักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0