2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Genetic analysis and breeding of tomato for resistance to Ralstonia solanacearum 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 เมษายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม RGJ-Ph.D. Congress XIV 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Royal Golden Jubilee ph.D. Program The Thailand Research Fund 
     สถานที่จัดประชุม Jomtien Palm Beach Resort 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya, Chonburi 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 เมษายน 2556 
     ถึง 7 เมษายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 14 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 236 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
527030002-4 นาย ชัชวาล แสงฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0