2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Identifying bacterial wilt tomato varieties for resistant Ralstonia solanacearum biovar 3 by using SSR marker technique 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มีนาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม RGJ Seminar Seiries: XCV Field Crops and Functional Food Crops 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Royal Golden Jubilee ph.D. Program The Thailand Research Fund, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม The Imperial Phukaew Hill Resort 
     จังหวัด/รัฐ Petchaboon, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 มีนาคม 2556 
     ถึง 21 มีนาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 5-8 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
527030002-4 นาย ชัชวาล แสงฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล เสนอผลงานวิจัยระดับชมเชย ประเภทบรรยาย 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และคณะเกษตรศาสตรื มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 9 เมษายน 2556 
แนบไฟล์
Citation 0