2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Identifying bacterial wilt tomato varieties for resistant Ralstonia solanacearum biovar 3 by using SSR marker technique
ชื่อรางวัล รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชมเชย ประเภทบรรยาย
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Khon Kaen University, The Thailand Research Fund, The Golden Jubilee Ph.D. Program
วันที่รับมอบรางวัล 21 มีนาคม 2556
สถานที่จัด The Imperial Phukaew Hill Resort
ประเทศ/รัฐ Petchaboon 
ผู้เขียน
527030002-4 นาย ชัชวาล แสงฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

แนบไฟล์