2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Association between arterial stiffness and metabolic risk factors 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 เมษายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2556 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาสีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมโนโวเทล ชะอำ จ.เพชรบุรี 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 เมษายน 2556 
     ถึง 26 เมษายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2013 
     Issue (เล่มที่) 26 
     หน้าที่พิมพ์ 46 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Metabolic syndrome (MetS) is an increasing epidemiologic challenge and a cluster of cardiovascular risk. MetS is a major health problem with high prevalence in Thailand. Increased arterial stiffness is a cardiovascular outcome of MetS. Pulse wave velocity (PWV) is a good marker for evaluating arterial stiffness. The purpose of this study was to assess the arterial stiffness by measuring PWV in Thai subjects with MetS. A total of 208 subjects, aged 35-75 years, 135 with and 73 without MetS according to IDF and NCEP-ATPIII criteria were included in this study. Brachial-ankle pulse wave velocity (baPWV) and aortic ankle pulse wave velocity (aaPWV) were measured. Routine anthropometric and serologic data were collected. The baPWV and aaPWV were significantly increased in MetS subjects when compared with non MetS (p<0.01). Both of PWVs were associated with age, systolic blood pressure and waist circumference (p<0.05). PWV, especially aaPWV increased progressively with increasing number of MetS risk factors (r = 0.202, p<0.01). Results in this study suggest that MetS risk factors are strongly associated with increased arterial stiffness in a Thai population with MetS. 
ผู้เขียน
527070042-8 น.ส. สุภาวดี ภาบับภา [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0