2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความรุนแรงของโรครากปมในแตงกวา เมื่อปลูกเชื้อรา Trichoderma spp. ที่รากหรือใบ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 มกราคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Trichoderma spp. ความรุนแรง ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita 
ผู้เขียน
525030005-4 น.ส. มะลิฉัตร พันธุมัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0