2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Diagnostic performance of 2h postprandial capillary and venous glucose as a screening test for abnormal glucose tolerance  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มีนาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Primary Care Diabetes 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Primary Care Diabetes Europe (PCDE) 
     ISBN/ISSN 17519918 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า 207-11 
     บทคัดย่อ Aims: To evaluate the diagnostic performance of postprandial venous and capillary glucose to screen for abnormal glucose tolerance in primary care setting. Methods: Both post-breakfast venous plasma and capillary blood glucose were taken simulta- neously from a consecutive sample of volunteer civil service workers in Khon Kaen, Thailand between June and December 2009. The 75-g oral glucose tolerance test was performed within 3 days of the baseline visit. Both postprandial capillary and venous glucose were assessed for sensitivity, specificity, area under the receiver operating characteristic (ROC) curve and likelihood ratio using the oral glucose tolerance test (OGTT) results for the diagnosis of abnormal glucose tolerance as a gold standard. Results: 1102 volunteers participated, of whom 874 (79.3%) completed the full study protocol. Five-hundred and four (57.8%) of 874 participants were female. The mean age was 39.9 years (SD = 12.16) and the mean BMI was 24.3 kg/m2 (SD = 6.86). The sensitivity and specificity at the optimal cut-off point for venous glucose were 68.28% (95% CI 60.04–75.75) and 67.90% (95% CI 64.38–71.28), respectively. The sensitivity and specificity at the optimal cut-off point for cap-illary glucose were 63.45% (95% CI 55.05–71.28) and 64.06% (95% CI 60.46–67.55), respectively. The area under the ROC curve was 0.73 (95% CI 0.68–0.78) for venous glucose and 0.69 (95% CI 0.64–0.74) for capillary glucose. The subgroup analysis involving individuals with waist circumference > 90 cm improved the area under the curve (AUC) to 0.76 (95% CI 0.68–0.83). Conclusions: Postprandial blood glucose testing had a moderate discriminating characteristic for the diagnosis of abnormal glucose tolerance. Careful consideration is needed when using it to screen for this condition in general population. 
     คำสำคัญ Impaired glucose tolerance, Diabetes mellitus, Screening, Postprandial glucose 
ผู้เขียน
507070024-8 นาง เสาวนันท์ บำเรอราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0