2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ พลวัตของการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว : กรณีศึกษาในตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 ตุลาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 
     ISBN/ISSN 2228-9356 
     ปีที่
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การเลือกพื้นที่แบบเจาะจง 
ผู้เขียน
527030003-2 นาย อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0