2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The effect of DNA Vaccine E2 on neutralizing antibody against Classical Swine Fever Virus in Weaned pigs 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 38 “The 38th International Conference on Veterinary Science (38thICVS 2013)” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     สถานที่จัดประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 มกราคม 2556 
     ถึง 18 มกราคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2556 
     Issue (เล่มที่) 38 
     หน้าที่พิมพ์ 309-310 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
515180013-7 นาย ศุภักษร บุตรเรียง [ผู้เขียนหลัก]
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
515180011-1 น.ส. จันทรา สาวิสัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
527100038-4 น.ส. ศันศนีย์ สุพรรณคง
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0